Paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant
UWAGA !!! 1- opakowanie 100szt - CENA 60 Zł
**************************************

Przeznaczone są do stosowania w celu ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej pełnej krwi kapilarnej z palca, dłoni, przedramienia i ramienia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania stężenia glukozy.

Specyfikacja techniczna pasków testowych Accu-Chek Instant
Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) paska
Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)
Wielkość próbki: 0,6 μL
Czas trwania pomiaru: <4 sekund
Sposób przechowywania 30°C
Metoda pomiaru:
Enzym użyty w reakcji na pasku do badania cukru, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyi-zolowana z A. oryzae przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Paski do kontroli glikemii podają wyniki, które odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Korzystając z glukometru Accu-Chek Instant należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących obchodzenia się z przedmiotami, które mogą być skażone materiałem ludzkiego pochodzenia. Należy przestrzegać przepisów higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym laboratorium lub ośrodku.
Opakowanie zawiera 100 pasków do pomiaru glukozy
Producent: Roche

Paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant przeznaczone do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej pełnej krwi kapilarnej z palca, dłoni, przedramienia i ramienia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania stężenia glukozy.

Opakowanie 100 szt.
Nowoczesny glukometr Accu-Chek Instant umożliwia automatycznie przesyłane za pomocą Bluetooth do aplikacji mobilnej mySugr PRO. Takie połączenie maksymalnie wspiera terapię cukrzycy.
Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr oferuje zaawansowaną funkcjonalność kontroli cukrzycy
prowadzenie dzienniczka wyników na telefonie,
przesyłanie raportów,
kalkulator Bolusa
przypomnienia o kontroli glukozy na telefonie
System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013

Specyfikacja techniczna pasków testowych Accu-Chek Instant
Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) paska
Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)
Wielkość próbki: 0,6 μL
Czas trwania pomiaru: <4 sekund
Sposób przechowywania 30°C

Metoda pomiaru:
Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyi-zolowana z A. oryzae przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Testy paskowe podają wyniki, które odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.
Korzystając z glukometru Accu-Chek Instant należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących obchodzenia się z przedmiotami, które mogą być skażone materiałem ludzkiego pochodzenia. Należy przestrzegać przepisów higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym laboratorium lub ośrodku.

Producent: Roche

--------------------------
Accu-Chek Instant Glucometer Strips

Accu-Chek Instant Meter Test Strips are designed to be used to quantify glucose levels in fresh capillary whole blood from a finger, hand, forearm, and upper arm as an aid in monitoring glucose control effectiveness.

Technical specification of Accu-Chek Instant test strips
Limit of detection (lowest value displayed): 10 mg / dL (0.6 mmol / L) strip
System measuring range: 10-600 mg / dL (0.6-33.3 mmol / L)
Sample size: 0.6 μL
Measurement duration: <4 seconds
Storage 30 ° C
Measure method:
The enzyme used in the reaction on the sugar test strip, FAD-dependent glucose dehydrogenase (GDH), isolated from A. oryzae, converts glucose in the blood sample to gluconolactone. This reaction produces a harmless DC current which is processed with the meter to interpret the blood glucose result. The sample as well as the environmental conditions are assessed using alternating and direct current.

The glycemic control strips provide results that correspond to the concentration of glucose in the blood plasma as recommended by the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Therefore, the meter displays values ​​in relation to plasma glucose, even though whole blood is always applied to the test strip.

When using an Accu-Chek Instant meter, always follow applicable rules for handling items that may be contaminated with human material. Follow the hygiene and safety rules of your laboratory or facility.
The package contains 100 glucose test strips
Producer: Roche

Accu-Chek Instant Glucose Meter Test Strips are designed to quantitatively measure glucose in fresh capillary whole blood from a finger, hand, forearm, and upper arm as an aid in monitoring glucose control effectiveness.

Package 100 pcs.
The modern Accu-Chek Instant blood glucose meter allows it to be sent automatically via Bluetooth to the mySugr PRO mobile application. This combination maximally supports the treatment of diabetes.
Accu-Chek Instant with the mySugr App offers advanced diabetes control functionality
keeping a diary of results on the phone,
sending reports,
Bolus calculator
glucose control reminders on the phone
The Accu-Chek Instant system meets the requirements of ISO 15197: 2013

Technical specification of Accu-Chek Instant test strips
Limit of detection (lowest value displayed): 10 mg / dL (0.6 mmol / L) strip
System measuring range: 10-600 mg / dL (0.6-33.3 mmol / L)
Sample size: 0.6 μL
Measurement duration: <4 seconds
Storage 30 ° C

Measure method:
The enzyme used in the dipstick reaction, FAD-dependent glucose dehydrogenase (GDH), isolated from A. oryzae, converts glucose in the blood sample to gluconolactone. This reaction produces a harmless DC current which is processed with the meter to interpret the blood glucose result. The sample as well as the environmental conditions are assessed using alternating and direct current.

The test strip gives results that correspond to the concentration of glucose in the blood plasma as recommended by the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Therefore, the meter displays values ​​in relation to plasma glucose, even though whole blood is always applied to the test strip.
When using an Accu-Chek Instant meter, always follow applicable rules for handling items that may be contaminated with human material. Follow the hygiene and safety rules of your laboratory or facility.

Producer: Roche

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy

Lokalizacja i dostawa

Warszawa, Praga-Południe

Formy dostawy:

  • Odbiór w punkcie: Paczkomaty 24/7 InPost - przedpłata 11,99 zł
  • Przesyłka kurierska - przedpłata 11,50 zł
  • Odbiór w punkcie: Paczkomaty 24/7 InPost - pobranie 15,64 zł
  • Aktywnie sprzedaje
Numer telefonu: 501 *** *** (zobacz)
Oferta: 61c0718d-980c-43f7-b4b2-1b84f3dee0b5